مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر

به گزارش بیداران، این اداره کل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعلام شده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید که به شرح زیر می باشد:

ردیف     شماره ثبت سامانه    موضوع مناقصه                     براورد تقریبی                     تضمین           

1                                   بکارگیری نیروی شرکتی             8/900/000/000             445/000/000

-

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

·         محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند

·         مهلت زمانی دریافت مناقصه  از سامانه ستاد : از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 99/02/29 لغایت ساعت 8 صبح روز سه شنبه 99/03/06

·         مهلت زمانی ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 8 صبح روز شنبه99/03/17

·         زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 9 صبح روز یک شنبه 99/03/18

·         مهلت زمان ارایه پاکت (الف)به واحد فنی اداره کل 99/03/17 تا ساعت 12

·         مبلغ دقیق  براورد وضمانت نامه در سامانه ستاد درج خواهد شد