صحرای پر گل شیلی؛ پدیده ای که هر ۵ سال یک بار روی می دهد